Algemene praktijk

Algemeen Civiel Recht

Algemeen Civiel Recht heeft betrekking op onderlinge overeenkomsten en verplichtingen tussen burgers, bedrijven en/of rechtspersonen. Wij staan u bij als een overeenkomst niet wordt nageleefd. Ook stellen wij voor u overeenkomsten op en controleren wij contracten voor u.

Arbeidsrecht

KOM-Advocaten adviseert en procedeert voor zowel de werkgever als de werknemer in arbeidszaken. Bij arbeidsrechtzaken dient u te denken aan:

 • ontslag of opzegging
 • het ontslaan of beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever
 • loonvorderingen bij niet juiste betaling van het loon
 • verschil van mening over het concurrentiebeding of de geheimhoudingsplicht
 • verweer ontslagvergunning UWV Werkbedrijf
 • Ontslagprocedure Kantonrechter

Burenrecht

Niets bederft uw woongenot meer dan onenigheid met uw buren.
Het burenrecht omvat geschillen over:

 • erfafscheidingen, beplanting, bomen;
 • geschillen met de buren over bijvoorbeeld geluidsoverlast, van honden of hanen.
 • rechten van overpad, erfdienstbaarheden;

In veel gevallen is het mogelijk dat ons kantoor als mediator u begeleidt bij de mogelijke oplossingen van de geschillen. Is dat niet het geval, dan treden wij als advocaat voor u op, zonodig in procedures.

Bestuursrecht

Wilt u opkomen tegen een beschikking van de overheid (gemeente e.d.) of tegen beslissingen van bijvoorbeeld het UWV? Op het gebied van het bestuursrecht adviseert en procedeert KOM Advocaten op diverse terreinen, zoals:

 • vragen en geschillen omtrent bestemmingsplannen
 • geschillen omtrent (bouw)vergunningen
 • weigering/intrekking/ terugvordering bijstandsuitkering
 • weigering WW-uitkering